Friday, April 02, 2010

Mwambie World - haiku

Kuja kuokoa yetu wote
Masihi ni kufufuka
Waambie ulimwengu wote


Machi 31, 2010
Easter


Copyright by Raymond A. Foss, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Contact me at Ray Foss
for usage.

No comments: